Analiza cen zemljišč za Savinjsko in Koroško statistično regijo

V okviru magistrskega dela »Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč« (Miklavžin, 2012) je bila narejena analiza cen zemljišč za Savinjsko in Koroško statistično regijo na osnovi podatkov evidence trga nepremičnin, pridobljenih preko aplikacije TRGOSKOP na spletni strani Geodetskega inštituta Slovenije (http://www.trgnepremicnin.si/sl/trgoskop), za večino zemljišč, ki so bila predmet kupoprodajne pogodbe v Savinjski in Koroški statistični regiji. Analiza zajema zemljišča za gradnjo in zemljišča za gradnjo, ki so komunalno opremljena. Zaradi premajhnega števila transakcij s komunalno opremljenimi zemljišči po posameznih lokalnih skupnostih je narejen izračun za obe statistični regiji skupaj.

Izmed vseh transakcij v evidenci ETN (pridobljenih preko aplikacije TRGOSKOP) so izločeni podatki, kjer je poleg zemljišča za gradnjo v prometu tudi del kmetijskega, gozdnega ali drugega zemljišča ali zemljišča s stavbo, podatki, ki se podvajajo, kjer manjka podatek o površini, kjer je cena 0 EUR/m2, prenizka (manj kot 5 EUR/m2) ali previsoka (več kot 200 EUR/m2).

Povprečna cena za m2 komunalno opremljenega in neopremljenega zemljišča za Savinjsko in Koroško statistično regijo

Parameter

Zemljišče za gradnjo

Zemljišče za gradnjo

(komunalno opremljeno)

Razlika


Število upoštevanih podatkov

3.051

21

3.030

Najnižja cena (EUR/m2)

5

5,1

0,1

Najvišja cena (EUR/m2)

200

243,2

43,2

Povprečna cena (EUR/m2)

31,4

47,1

15,7

Mediana (EUR/m2)

21,7

30,0

8,3

Standardni odklon

29,9

53,9

 

Koeficient variacije

0,953

1,143

 

S primerjavo cen stavbnih zemljišč različnih razvojnih stopenj na osnovi evidentiranih transakcij ugotovimo, kolikšen je prispevek k vrednosti zemljišč za gradnjo. Razlika izračunanih povprečnih cen komunalno opremljenih in komunalno neopremljenih zemljišč v izvedenih transakcijah v evidenci (iz TRGOSKOP) predstavlja prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč. Prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč v Savinjski in Koroški statistični regiji znaša 15,7 EUR/m2 oziroma 50% (15,7 / 31,4 ∙ 100%).

Izračunan prispevek komunalne opreme k vrednosti zemljišč za gradnjo oziroma delež povečane vrednosti zemljišč za gradnjo, ki ga prispevek k vrednosti predstavlja (50%), skupno v Savinjski in Koroški statistični regiji, lahko uporabimo za izračun prispevkov k vrednosti komunalno neopremljenih stavbnih zemljišč, če na nepremičninskem trgu ni dovolj primerljivih cen zemljišč za zanesljivo oceno vrednosti komunalno neopremljenih ali opremljenih zemljišč po metodi primerjave cen zemljišč, tudi za dve od osmih v tej nalogi obravnavanih območij.

 

Vir: Miklavžin Vlasta, 2012. Stroški komunalnega opremljanja zemljišč in prispevek k vrednosti stavbnih zemljišč. Mag. delo. Ljubljana, UL, FGG, Interdisciplinarni podiplomski študij prostorskega in urbanističnega planiranja.