Razmere na nepremičninskem trgu

Po podatkih Kvartalnega poročila o povprečnih cenah nepremičnin na slovenskem trgu za tretje četrtletje 2012 ni zaznati bistvenih sprememb na nepremičninskem trgu. Trend padanja cen nepremičnin, ki ga v zadnjem letu izkazujejo vse stanovanjske in poslovne nepremičnine ter zemljišča, razen gozdnih zemljišč, se nadaljuje in se še krepi.

Najbolj občuten padec cen rabljenih stanovanj je zaznati v Ljubljani, kjer je bila v drugem četrtletju letošnjega leta povprečna cena na kvadratni meter več kot 5 % nižja kot leto poprej. V istem obdobju so cene sicer najmanj padle v Kranju, medtem ko je sam trend padanja cen še najmanj izrazit v Kopru, kar gre pripisati specifični, priobalni in obmejni legi mesta.

Glede na padanje kupne moči prebivalstva ter negotove gospodarske in socialne razmere je bila dejavnost slovenskega nepremičninskega trga v prvi polovici letošnjega leta na presenetljivo visoki ravni. Preliminarni podatki za tretje četrtletje in trendi gibanja prometa s stanovanjskimi nepremičninami v največjih mestih sicer nakazujejo, da se bi se utegnila predvsem dejavnost stanovanjskega trga in trga poslovnih nepremičnin, proti koncu letošnjega leta opazneje zmanjšati. 

 

Kvartalno poročilo o slovenskem trgu nepremičnin za 3. četrtletje 2012

Vir: Geodetska uprava RS