Po modelu vrednotenja za črpalke je vrednost odvisna le od lokacije in letne količine prodanih naftnih derivatov. V N€P-u pa na vrednost vpliva leto izgradnje stavbe, neto površina stavbe in pripadajoče zemljišče stavbi. Ali gre za napako?

Ne, izračun v N€P-u ni napaka. Pri vašem izračunu ste izbrali model Posebne nepremičnine (raba 1230301 Nadstrešnica bencinskega servisa s točilnimi napravami za maloprodajo naftnih derivatov cestnim motornim vozilom), pri katerem dejanski promet nepremičnine ne vpliva na vrednost nepremičnine. Model vrednotenja Črpalke ni vključen v N€P.

Črpalke so poseben primer, saj se ta nepremičnina lahko vrednoti po modelu Posebne nepremičnine, ali pa po modelu Črpalke.  Kateri model se uporabi pri pripisu vrednosti v Register nepremičnin (REN) je odvisno od tega, ali je določena nepremičnina v REN-u posebej evidentirana kot nepremičnina, ki je namenjena opravljanju dejavnosti. Če je nepremičnina evidentirana kot  nepremičnina, ki je namenjena opravljanju dejavnosti, potem se le-ta vrednoti po modelu Črpalke, v nasprotnem primeru pa po modelu Posebne nepremičnine. Podobno velja tudi za modele Elektrarne, Rudniki in Pristanišča.

Na vrednost nepremičnine, izračunane na podlagi modela Posebne nepremičnine imajo vpliv naslednji podatki: lokacija nepremičnine, dejanska raba, neto tlorisna površina, leto izgradnje in površina pripadajočega zemljišča. Medtem, ko na vrednost nepremičnine izračunane po modelu Črpalke, vpliva dejanski promet, ki ga ustvari nepremičnina.