1. VELJAVNOST SPLOŠNIH POGOJEV UPORABE APLIKACIJ NA PORTALU TRG NEPREMIČNIN

Splošni pogoji uporabe se nanašajo na uporabo vsebine na portalu Trg nepremičnin in aplikacij ter vse druge izdelke in storitve, dostopne na spletnem mestu www.trgnepremicnin.si

Zadnja veljavna verzija splošnih pogojev uporabe se nahaja na portalu Trg nepremičnin.

Geodetski inštitut Slovenije si pridržuje pravico, da aplikacijo in splošne pogoje uporabe kadarkoli spremeni, spremenjeni splošni pogoji pa pričnejo veljati naslednji dan po objavi na portalu.

Geodetski inštitut Slovenije bo obvestil obstoječe registrirane uporabnike po elektronski pošti o spremembi splošnih pogojev uporabe in spremembi aplikacije. Če se uporabnik s spremenjenimi pogoji ne strinja, lahko prekine naročniško razmerje, vendar mu Geodetski inštitut Slovenije ne povrne sorazmerni del vnaprej plačane naročnine.

2. PRAVICE INTELEKTUALNE LASTNINE

Vsa vsebina in aplikacije na portalu so avtorsko zaščitene kot individualne stvaritve oziroma kot podatkovne zbirke. Avtorsko zaščitene vsebine je dovoljeno uporabljati samo skladno s splošnimi pogoji uporabe, Navodili za uporabo aplikacij (v nadaljevanju navodila) ter veljavno zakonodajo.

3. DOVOLJENA UPORABA

Vsebina in aplikacije na portalu je dovoljeno uporabljati na način, kot je opisan v splošnih pogojih uporabe in navodilih.

Prepovedano je kakršno koli kopiranje in distribuiranje podatkov in rezultatov dela z aplikacijami na portalu, njihovo spreminjanje ter vključevanje v drugo spletno stran, izdelek ali storitev, razen če je to posebej označeno v navodilih.

Ta prepoved se nanaša na vse oblike uporabe, ki presegajo okvire običajne uporabe. Še posebej so prepovedana naslednja ravnanja:

  • zajemanje in uporaba znatnih delov (kakovostno in/ali količinsko) podatkovnih baz (npr. reproduciranje strukture podatkovnih baz, delov strukture podatkovnih baz, oblikovanje javnih podatkovnih zbirk itd.),
  • uporaba podatkovnih baz v nasprotju z njihovo običajno uporabo ali na način, ki bi lahko prizadel interese Geodetskega inštituta Slovenije,
  • odstranitev navedbe virov.

Uporabniki se zavezujejo, da ne bodo izvajali nobenih dejanj, ki bi lahko motili ali škodili delovanju aplikacije, njenemu sistemu in omrežju ali drugim uporabnikom.

Uporabnik odgovarja za škodo, ki bi nastala Geodetskemu inštitutu Slovenije zaradi kršitve splošnih pogojev in navodil.

Uporabniki morajo podatke uporabljati v skladu z veljavno zakonodajo.

4. VSEBINA IN NAČIN UPORABE APLIKACIJ NA PORTALU TRG NEPREMIČNIN

4.1. DOSTOP DO APLIKACIJ

Aplikacije so dostopne na spletnem naslovu www.trgnepremicnin.si. Za uporabo aplikacij morajo biti uporabniki prijavljeni na portal s svojim uporabniškim imenom in geslom.

Uporabnik se registrira kot fizična oseba, tudi če je plačnik pravna oseba.

Registracijo uporabnik izvede skladno z navodili. Uporabnik se zavezuje da bo varoval zaupnost izbranega gesla za dostop do aplikacij na portalu in hkrati sprejema odgovornost za vse podatke, spremembe in dejanja, ki so storjeni z uporabo njegovega uporabniškega imena.

Geodetski inštitut Slovenije bo uporabnikom zaračunal uporabo aplikacij tako kot je opredeljeno v ceniku, ki je objavljen na spletni strani www.trgnepremicnin.si/cenik.php

4.2. VSEBINA

Vsebino na portalu predstavljajo različni podatki o nepremičninah in podatki o pravnih poslih z nepremičninami.

4.3. SPREMLJANJE UPORABE STORITVE

Geodetski inštitut Slovenije spremlja in evidentira podatke o dostopih in postopkih uporabnikov v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

5.  OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Uporabniki uporabljajo aplikacijo in podatke na lastno odgovornost.

Geodetski inštitut Slovenije se ograjuje od vsake odgovornosti za kakršnokoli moralno ali materialno škodo nastalo kot posledica uporabe aplikacije in podatkov s strani uporabnikov. Hkrati ne odgovarja za verodostojnost in točnost podatkov pridobljenih od različnih lastnikov oziroma upravljavcev podatkov.

Geodetski inštitut Slovenije ne nosi nobene odgovornosti v primeru izgube ali neželenih sprememb podatkov, ki bi nastale zaradi nepravilnosti v delovanju medmrežja, ali v programski in strojni opremi uporabnika aplikacije.

Uporabniki morajo sami zagotoviti ukrepe za varovanje svoje informacijske opreme, ki so potrebni za nemoten in varen dostop do podatkov (zaščita pred vdori, zaščita pred virusi in zlonamerno programsko opremo…).

V primeru višje sile (začasen izpad sistema npr. zaradi udara strele, ipd.) in nujnih, nepredvidenih in vzdrževalnih del na sistemu, upravljavec portala ne prevzema nobenih odgovornosti za nastalo škodo.

6. VARSTVO ZASEBNOSTI

Geodetski inštitut Slovenije se zavezuje k varovanju osebnih podatkov uporabnikov. Uporabniki se strinjajo z dejstvom, da si Geodetski inštitut Slovenije pridržuje pravico do dostopa, ohranitve in razkritja informacij o uporabniškem imenu ter vseh ostalih podatkih povezanih z uporabnikom, v primerih neupoštevanja določil splošnih pogojev uporabe, navodil ali kršitve zakonodaje. V teh primerih, Geodetski inštitut Slovenije lahko te podatke preda ustreznim organom.

7. ZAGOTAVLJANJE DELOVANJA

Geodetski inštitut Slovenije si bo po najboljših močeh prizadeval, da bo ves čas zagotavljal nemoteno, zanesljivo in varno delovanje aplikacij na portalu.

V primeru s strani uporabnikov opaženih in javljenih napak v delovanju, bomo le-te prednostno in v najkrajšem možnem času odpravili.

V primeru rednih vzdrževalnih del na programski in strojni opremi aplikacije, bo poskrbljeno za nemoteno delovanje sistema, ali pa bo s strani Geodetskega inštituta Slovenije pravočasno podano obvestilo o možnih napakah v delovanju aplikacij.

Geodetski inštitut Slovenije si pridržuje pravico da kadarkoli za kratek čas prekine z delovanjem zaradi nujnih ali nepredvidenih vzdrževalnih del na sistemu. Pri tem si bo prizadeval, da bo to potekalo v času zmanjšane prisotnosti uporabnikov.

8. KRŠITEV PRAVIL

Če upravljavec ugotovi kakršnokoli kršitev pravil, lahko uporabniku prepove dostop do aplikacij ter izvede druge potrebne ukrepe.

9. REŠEVANJE SPOROV

Vse morebitne spore bodo uporabniki in Geodetski inštitut Slovenije reševali po mirni poti. Če to ne bo mogoče, bo za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

10. VPRAŠANJA

Vprašanja v zvezi s splošnimi pogoji, navodili in druga vprašanja lahko uporabniki pošljejo na e-naslov: pomoc@trgnepremicnin.si.

Ljubljana, 1.3.2011